ثبت آگهی

مستندساز و برنامه نويس .net و #C

شركت آدران رايانه فعال در توليد كيوسكبانك تعدادي كارشناس با ضوابط و شرايط زير استخدام مي نمايد
مسلط به : .net و #C و entity framework , WCF, تسلط به ب

ارسال شده توسط : محسن جهان آرا