ثبت آگهی

استخدام مسئول دفتر مدیرعامل

یک شرکت ساختمانی بین المللی استخدام می نماید:
مسئول دفتر مدیرعامل (خانوم) با شرایط ذیل:
۱-داشتن تسلط به مجموعه نرم افزار آفیس و اینترنت
۲-تسلط به زبان

ارسال شده توسط : نماکاران هزاره سوم