ثبت آگهی

استخدام کارمند اداری خانم

یک شرکت معتبر مهندسی-بازرگانی در محدوده غرب (کاشانی) قصد بکارگیری همکار کارمند اداری به شرح ذیل دارد:
- کارمند اداری خانم
- روابط عمومی بالا
- حداقل چ

ارسال شده توسط : تأمین صنعت