ثبت آگهی

منشي اداري

مسلط بودن به كامپيونر و زبان انگليسي جهت ترجمه و تماس ، محدوده اندرزگو
حقوق توافقي
لطفا روزمه خود را به آدرس ايميل ذيل ارسال نماييد
Zarei_mahmoud@yah

ارسال شده توسط : محمود زارعي