ثبت آگهی

استخدام حسابدار

شرح شغلی:
مدیریت و ثبت اسناد حسابداری صندوق و مربوط به دریافت و پرداخت های مالی
مدیریت و ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
ثبت اسناد حسابداری فروش و خر

ارسال شده توسط : فروشگاه اینترنتی استایل آپ